Regulamin sklepu

 § 1.     DEFINICJE

 1. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:
  • Sklep: sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym pandateam.pl/sklep,
  • Regulamin: oznacza niniejszy regulamin,
  • Sprzedawca: oznacza Fundację Panda Team im. Michałka Tarachowicza, prowadzącą działalność gospodarczą, adres: os. Bolesława Śmiałego nr 38, lok. 26, 60-682 Poznań, NIP: 9721322626, REGON: 520602660, KRS: 0000936220
  • Klient: oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a także osobę prawną, korzystającą z usług Sklepu,
  • Konsument: oznacza Klienta Sklepu, będącego osobą fizyczną i dokonującego ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • Materiały cyfrowe: oznaczają dostępne za pośrednictwem Sklepu produkty elektroniczne takie jak m.in. e‑booki, audiobooki oraz szkolenia on-line, a także Indywidualne konsultacje,
  • Indywidualne konsultacje: oznaczają indywidualną rozmowę pomiędzy wykwalifikowanym przedstawicielem Sprzedawcy, a Klientem. Konsultacje odbywają się w formie on-line, za pośrednictwem uzgodnionego z Klientem programu komputerowego. Temat konsultacji dotyczy wszystkiego, co może być związane ze wspieraniem dziecka w poznawaniu języka angielskiego,
  • Materiały fizyczne: oznaczają fizyczne produkty dostępne za pośrednictwem Sklepu takie jak m.in. książki,
  • Produkt: oznacza łącznie Materiały cyfrowe oraz Materiały fizyczne,
  • Zamówienie: oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą,
  • Przedsprzedaż: realizowany przez Sprzedawcę model sprzedaży, który polega na gromadzeniu środków pieniężnych na dany Produkt przed jego realizacją. Klient dostarcza środki na realizację konkretnego Produktu. Dostarczenie Produktu nastąpi po jego wykonaniu – co stanowi świadczenie wzajemne ze strony Sprzedawcy. W przypadku Przedsprzedaży ostateczny kształt zamawianego Produktu może ulec zmianie,
  • Umowa: umowa sprzedaży, a także umowa o dostarczenie treści cyfrowych, umowa o świadczenie usług lub inna umowa dotycząca Produktu zawierana przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu,
  • Konto: konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 § 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. W ramach Sklepu Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia dotyczącego:
  • Materiałów cyfrowych,
  • Materiałów fizycznych.
 3. Umowa pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 § 3. KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Adres Sprzedawcy: os. Bolesława Śmiałego 38/26, 60-682 Poznań.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@pandateam.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 534 897 105.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy dla działalności gospodarczej: 24 1140 2004 0000 3402 8403 6784 (mBank).

 § 4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, jak i samego korzystania z Materiałów cyfrowych, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Firefox, Safari itd.,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies.

§ 5. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracyjny. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 6. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Do złożenia Zamówienia nie jest wymagane posiadanie indywidualnego konta w Sklepie. Oznacza to, że Zamówienie może złożyć zarówno gość, jak i zarejestrowany wcześniej użytkownik.
 2. Konto w Sklepie można utworzyć również w trakcie procesu składania Zamówienia.
 3. Złożenie Zamówienia następuje poprzez:
  • wybranie jednego lub kilku Produktów dostępnych w Sklepie,
  • kliknięcie opcji „Dodaj do koszyka”,
  • w zakładce „Strona koszyka” wybranie pola „Przejdź do kasy”,
  • wypełnienie formularza na stronie Zamówienia. Uzupełnienie pól zaznaczonych gwiazdką jest niezbędne, aby Klient w sposób skuteczny złożył Zamówienie,
  • zaznaczenia przycisku „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzenie Zamówienia, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  • wybranie jednego z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie.
 4. Klient jest zobowiązany do uiszczenia ceny w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. 
 5. Z chwilą uiszczenia ceny dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedającym, a Klientem.
 6. Klient, w trakcie składania Zamówienia, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe i aktualne dane osobowe. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta nieprawdziwych lub nieaktualnych danych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia, w sytuacji, gdy wskazane przez Klienta dane budzą uzasadnioną wątpliwość co do ich poprawności. W takim przypadku Sprzedawca podejmie próbę skontaktowania się z Klientem celem zweryfikowania wskazanych przez niego danych osobowych.
 7. Sprzedawca nie stosuje procedury indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 § 7. OFEROWANE METODY PŁATNOŚCI

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  • Płatności elektroniczne (Tpay, PayPal),
  • Płatność kartą płatniczą (Tpay, PayPal).
 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 § 8. WYKONANIE UMOWY

 1. Realizacja Zamówienia obejmującego:
  • Materiały cyfrowe następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na pocztę elektroniczną, wskazaną w trakcie składania Zamówienia,
  • Indywidualne konsultacje następuje poprzez umożliwienie Klientowi lub wyznaczonej przez niego osobie możliwości uczestnictwa w danym wydarzeniu,
  • Materiały fizyczne następuje poprzez wysłanie ich Klientowi na wskazany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres dostawy.
 2. Niewzięcie udziału w Indywidualnych konsultacjach, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w § 11 Regulaminu, nie uprawnia Klienta do ubiegania się od Sprzedawcy zwrotu ceny za ten Produkt.
 3. W odniesieniu do Produktów, dostępnych w Przedsprzedaży, czas realizacji Zamówienia określony jest każdorazowo na indywidualnej stronie Produktu. Przy czym Sprzedawca zastrzega, że powyższa data może ulec zmianie.

 § 9. PROMOCJE I KODT RABATOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmieniania warunków handlowych dostępnych w Sklepie Produktów wedle swojego uznania. Przy czym nie ma to wpływu na już złożone Zamówienia.
 2. W Sklepie prowadzone są promocje, polegające na obniżeniu ceny za Produkt. W takim przypadku oprócz ceny za Produkt Sprzedawca publikuje również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji (obniżki). Jeśli dany Produkt jest oferowanym w Sklepie przez okres krótszy niż 30 dni, wówczas w przypadki promocji, publikowana jest cena od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu w Sklepie.
 3. W trakcie procesu składania Zamówienia Klient ma możliwość podania kodu rabatowego, powodującego odpowiednie zmniejszenie ceny.

 § 10. OPINIE

Sprzedawca. w prowadzonym przez siebie Sklepie, nie publikuje opinii na temat oferowanych Produktów.

 § 11. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkty bez wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, będącego Konsumentem jeżeli Produkt jest niezgodny z umową.
 3. Klient może złożyć reklamacje dotyczącą zakupionego przez siebie Produktu.
 4. Reklamacje składa się w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@pandateam.pl lub drogą tradycyjną na następujące dane adresowe Bolesława Śmiałego 38/26, 60-682 Poznań.
 5. Jeśli Produkt jest niezgodny z umową, wówczas Klient, będący Konsumentem, może skorzystać zuprawnień wynikających z ustawy o prawach konsumenta, opisanych w szczególności w rozdziale 5a. Ten akt prawny określa podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, będącego Konsumentem, w razie braku zgodności Produktu z umową. Odpowiedzialność ta trwa przez 2 lata od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane identyfikacyjne Klienta, podane na etapie składania Zamówienia, a także opis problemu.
 7. Sprzedawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, zobowiązuje się ustosunkować do zgłoszenia reklamacyjnego.
 8. Przesyłka reklamacyjnaMateriałów fizycznych Konsumenta odbywa się na koszt Sprzedawcy.

 § 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez wysłanie przez Klienta do Sprzedawcy e-maila lub pisma tradycyjną drogą pocztową, na następujące dane: skleop@pandateam.pl lub os. Bolesława Śmiałego 28/26, 60-682 Poznań.
 3. Dla skuteczności oświadczenia, Klient nie musi korzystać z żadnego wzoru, wystarczy, że wyraźnie wskaże, że chce odstąpić od umowy. Przy czym Sprzedawca udostępnia następujący wzór oświadczenia dla skutków odstąpienia od umowy: “Odstępuję od umowy zawartej ze Sprzedawcą dnia [***] r., a dotyczącej następującego produktu [***].”W wiadomości do Sprzedawcy Klient powinien zawrzeć dane, pozwalające na jego prawidłową identyfikację (imię, nazwisko oraz adres).
 4. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa wraz z upływem 14 dni, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 5. Klient odsyła Sprzedawcy Produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zawiadomienia Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie odstąpienia od Umowy zwrot Produktu następuje na koszt Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem środków pieniężnych. Sprzedawca zwraca Klientowi koszt całej zapłaconej przez niego kwoty (cena Produktu oraz kosztu wysyłki do Klienta jeżeli Klient za nią płacił), nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Klient ma również prawo odstąpić od umowy o dostarczenie Materiałów cyfrowych – tj. Materiałów elektronicznych lub Indywidualnychkonsultacji. Klient traci jednak powyższe uprawnienie, jeśli przed udostępnieniem Materiałów elektronicznych lub Indywidualnych konsultacji wyraził zgodę na ich dostarczenie przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do Umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.

 § 13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów, mogących wyniknąć z tytułu umów realizowanych w związku z funkcjonowaniem Sklepu, na drodze postępowania mediacyjnego. Każdorazowo szczegóły takiego postępowania zostaną określone przez zainteresowane Strony.
 2. Klient, będący Konsumentem, ma prawo do skorzystania jednego z następujących sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
  • zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do inspektora Inspekcji Handlowej,
  • zwrócenia się z wnioskiem o udzielenie pomocy prawnej przez powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument znajdzie pod następującym linkiem: https://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Ponadto Konsument może skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Szczegółowe informacje na temat opisywanej platformy dostępne są pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

 § 14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://pandateam.pl/polityka-prywatnosci/.

 § 15. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że Materiały cyfrowe dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie Materiałów cyfrowych przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Materiałów cyfrowych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 § 16. ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub uzupełnień w Regulaminie.
 2. Nowelizacje Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
 3. Do umów zawartych przez aktualizacją Regulaminu stosuje się wersje Regulaminu obowiązującą w chwili składania Zamówienia.

Data wejścia w życie Regulaminu: 15.03.2024 r.